Average Customer Rating: 2.9 based on Current Reviews.
03/02/2014     Rating: 1 of 5 Stars! [1 of 5 Stars!]     posted by Tr??ng Tr?n from IP 49.183.248.33
Cu?n Vân S?n 49 nh?ng ch??ng trình k?ch r?t hay.
Trung tâm Vân S?n c?ng là 1 trong nh?ng trung tâm có ti?ng, nh?ng sau l?i m?i 2 n? MC h??ng d?n ch??ng trình r?t d? và t?! ?inh Ng?c Di?p thì nói chuy?n ch?n ??u ?uôi và không có 1 c?n b?n làm MC làm tôi ph?i forward m?i khi nghe h? ?inh nói chuy?n... Nói chuy?n nhu em bé h?c nói...! Jennifer Ph?m thì nói chuy?n không logic và không lôi cu?n... N?u trung tâm v?n m??n 2 ng??i này làm MC thì 1 ngày nào ?ó s? khai ?óng c?a. ?ây là ý ki?n c?a 1 khán giã ?ã theo trung tâm Vân S?n 49. Thân ái
03/02/2014     Rating: 1 of 5 Stars! [1 of 5 Stars!]     posted by Tr??ng Tr?n from IP 49.183.248.33
Cu?n Vân S?n 49 nh?ng ch??ng trình k?ch r?t hay.
Trung tâm Vân S?n c?ng là 1 trong nh?ng trung tâm có ti?ng, nh?ng sau l?i m?i 2 n? MC h??ng d?n ch??ng trình r?t d? và t?! ?inh Ng?c Di?p thì nói chuy?n ch?n ??u ?uôi và không có 1 c?n b?n làm MC làm tôi ph?i forward m?i khi nghe h? ?inh nói chuy?n... Nói chuy?n nhu em bé h?c nói...! Jennifer Ph?m thì nói chuy?n không logic và không lôi cu?n... N?u trung tâm v?n m??n 2 ng??i này làm MC thì 1 ngày nào ?ó s? khai ?óng c?a. ?ây là ý ki?n c?a 1 khán giã ?ã theo trung tâm Vân S?n 49. Thân ái
01/21/2014     Rating: 1 of 5 Stars! [1 of 5 Stars!]     posted by Long Le from IP 107.214.60.126
H?y ?i theo Thuý Nga Paris: Pre-Order with completely FREE shipping even the same at 3 DVD $25.95 but no matter we alway Pre-order with Blueray. Thinking about, Please. Hãy so sánh s? t?n kém c?a Paris by Night và trình ?? k? thu?t c?a h? và giá bán. Chúng tôi luôn luôn order Online cho b?o ??m s? trung th?c và ch?t l??ng g?c và chúng tôi c?ng r?t mu?n order v?i nh?ng trung tâm khác tuy bi?t r?ng c?ng ch? quanh qu?n nh?ng nh?c ph?m hát ?i hát l?i ch? thay ??i loanh quanh các ca s? nh?ng v?n sa93n sàng ti?p tay b?o t?n V?n Hoá VI?T vì chúng tôi ngh? chúng tôi c?ng ?ã tr? quá nhi?u cho nh?ng video ca nh?c và phim ?nh c?a M?. Ch? là góp ý không khác bi?t v? chúng tôi Don't matter at all tuy r?ng khác bi?t ch?ng bao nhiêu nh?ng hãy c?n th?n trong cách c?nh tranh và là c?m giác c?a nh??i mua n?u nh? so sánh gi?a hai trung tâm thì Thuý Nga v?n v??t b?t h?ng t?t c? các trung tâm khác v? công phu K? thu?t và ??u t? mà Holiwood ?ã luông luôn công nh?n là m?t trung tâm hàng ??u c?a ng??i Vi?t.
12/25/2013     Rating: 3 of 5 Stars! [3 of 5 Stars!]     posted by Thao from IP 76.20.51.252
m?i mua dvd m?i c?a VS…vì thích coi phóng s? nên coi disc3 tr??c xong r?i m?i coi ca nh?c… coi t?i dvd2, ?ang hay thì b? ??ng disc…b? disc ra xem th? thì th?y b? tr?y…làm ko xem ???c cái k?ch cu?i cùng …không bi?t do t?i mình b?t c?n hay nó b? tr??c …nói chung là h?i bu?n...
12/14/2013     Rating: 1 of 5 Stars! [1 of 5 Stars!]     posted by d from IP 193.90.48.83
I ordered on December 3 online but have not received it yet. They did not answer when asked about it. I'll never buy again
12/12/2013     Rating: 2 of 5 Stars! [2 of 5 Stars!]     posted by Cà Ch?n from IP 66.168.208.51
Không có Vi?t Th?o là m?t m?t mát l?n cho ng??i coi, trong ?ó có tôi.
Thành th?t góp ý ( theo ý tôi ) gi?i n? MC ngoài K? Duyên ra ch? có Jennifer Pham. N?u không có V T thì m?t mình J P ???c r?i, hay thêm MC ?àn ông.
Xin l?i ?nh Ng?c Di?p là MC d?, hay là ph?i m?i ? N D theo l?nh c?a C?ng S?n VN vì Vân S?n s?p t?i v? làm live show ? VN.
12/11/2013     Rating: 1 of 5 Stars! [1 of 5 Stars!]     posted by Camera crew from IP 24.58.46.31
This company is already making sales off of their dvd for the event but hasn't paid their camera crew yet. WORST COMPANY EVER PLEASE DO NOT BUY FROM THEM!
12/11/2013     Rating: 1 of 5 Stars! [1 of 5 Stars!]     posted by Anonymous from IP 24.59.53.205
Now I live in Syracuse NY Viet THAO should not return to VanSon . He makes the DVDs less interesting to watch ! this DVD is so great
12/09/2013     Rating: 1 of 5 Stars! [1 of 5 Stars!]     posted by Anonymous from IP 203.213.95.141
Absolutely terrible. The documentaries are one of the main highlights of these shows, and Viet Thao not being there to host it makes it much less interesting to watch. I won't be buying another dvd until Viet Thao returns to the show. It simply isn't the same without him.
12/08/2013     Rating: 5 of 5 Stars! [5 of 5 Stars!]     posted by titi from IP 65.49.2.22
Ai ch?a mua DVD vào box anhtu xem ké ___ http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=75399&page=110


Displaying 1 to 10 (of 19 reviews) Pages: 12>