Average Customer Rating: 3.5 based on Current Reviews.
11/05/2009     Rating: 5 of 5 Stars! [5 of 5 Stars!]     posted by Hien nguyen from IP 65.184.80.210
Sao TTVS ko phat hanh ban moi nua ha?sao cung ATLANTA ko thay co gi moi het.
04/16/2009     Rating: 5 of 5 Stars! [5 of 5 Stars!]     posted by T K T from IP 210.49.222.107
Cho Hoi Chung Nao Van Son 42 Se Phat Hanh Tai Melbourne Cho Ba Con Coi Vay Trung Tam Van Son ?
01/09/2009     Rating: 5 of 5 Stars! [5 of 5 Stars!]     posted by nickguy1 from IP 114.76.215.142
Ooooooooooooooooooooooooooooh! Very Good Song, Van Son!
12/28/2008     Rating: 5 of 5 Stars! [5 of 5 Stars!]     posted by Judy from IP 66.58.221.99
GREAT DVD :)
I think it should cost a little more than $11.99, you guys deserved it.
You guys did a really good Job :)!!!

And what a long review that is o.0!~
|
|
|
V
11/14/2008     Rating: 5 of 5 Stars! [5 of 5 Stars!]     posted by thiensu from IP 203.162.3.155
“DVD Vân S?n t?i ?ài Loan” nêu ra nhi?u góc c?nh m?i c h?a ai nói t?i

TR?N NH?T PHONG

?ã lâu l?m r?i tôi ch?a h? xem các s?n ph?n âm nh?c k? c? trong và ngoài n??c, m?t ph?n vì b?n r?n v?i công vi?c, m?t ph?n vì h?ng thú h?n v?i các th?i s? ?ang x?y ra, nên ít khi quan tâm ??n các ch??ng trình ca nh?c Video dù là sân kh?u hay MTV. Tu?n qua trong bu?i h?p m?t hàng tu?n v?i các anh em trong Vi?t Weekly t?i quán Thanh Mai, vô tình g?p ???c Vân S?n, Vi?t Th?o và Nguy?n Lâm (producer phim V??t Sóng), và ???c bi?t Vân S?n chính th?c phát hành cu?n DVD thu hình t?i ?ài Loan, ??t bi?t l?i có thêm ph?n phim tài li?u v? ng??i Vi?t ? x? ?ài, s? ki?n này ?ã gây h?ng thú cho tôi. M?y n?m qua vi?c l?y ch?ng ?ài Loan và lao ??ng xu?t kh?u ?ang là ?? tài ?n khách ??i v?i nhi?u c? quan truy?n thông t?i Qu?n Cam nói riêng và kh?p n?i nói chung, tôi mu?n tìm hi?u xem th?t h? nh? th? nào, nên khi Vân S?n g?i t?ng 1 cu?n tôi c? g?ng thu x?p th?i gian ?? xem t? ??u t?i cu?i.
?i?u ??u tiên gây nhi?u thi?n c?m v?i tôi là l?n này Trung tâm Vân S?n tuy ch? là m?t trung tâm thu?n túy v? th??ng m?i, nh?ng c?ng ?ã c? g?ng trong kh? n?ng ?? ?em l?i món ?n tinh th?n cho c? hai phía, c?ng ??ng ng??i Vi?t h?i ngo?i và nh?ng ng??i Vi?t ?ang có m?t t?i ?ài Loan, dù là xu?t kh?u lao ??ng hay l?y ch?ng theo ki?u môi gi?i ?ang gây d? luâän xôn xao kh?p n?i, ??t bi?t là x? ?ài Loan n?i mà nhi?u ng??i Vi?t t? trong n??c ra ki?m ti?n dù v?i b?t k? hình th?c nào, phía Vân S?n ?ã quy?t ??nh không bán vé mà t?ng vé là m?t ngh?a c? r?t ??p ??i v?i nh?ng ??ng bào ru?t th?t c?a mình. V? phía c?ng ??ng ng??i Vi?t ? h?i ngo?i, nh? nh?ng th??c phim tài li?u c?a trung tâm Vân S?n mà m?i ng??i có cái nhìn ?a chi?u h?n v? s? ki?n l?y ch?ng ?ài Loan và xu?t kh?u lao ??ng, thay vì tr??c ?ó h? b? nhi?u c? quan truy?n thông d?n d?t m?t chi?u theo h??ng tiêu c?c, khi?n cho nhi?u ng??i Vi?t ? H?i ngo?i có cái nhìn thi?u thi?n c?m v?i nh?ng ng??i g?c ?ài Loan. Trong bài vi?t hôm nay tôi mu?n chia làm 2 v?n ??, th? nh?t là nh?ng s? th?t v? nh?ng gì ?ang x?y ra t?i ?ài Loan, và th? hai là ph?m ch?t l?n n?i dung v? m?t ngh? thu?t c?a trung tâm Vân S?n.
Trong m?y n?m qua sau khi nhi?u d? ki?n liên quan ??n vi?c các cô dâu Vi?t Nam l?y ch?ng ?ài Loan ?ã gây s?ng s?t cho ng??i Vi?t trong và ngoài n??c, v?i nhi?u câu chuy?n th??ng tâm ???c phanh phui, th?m chí ngay c? trên E-bay c?ng t?ng có trang web ?òi rao bán cô dâu Vi?t Nam. Nh?ng tin t?c d?n d?p này ?ã khi?n nhi?u ng??i Vi?t kh?p n?i nóng ru?t, vì tình ??ng bào h? không th? làm ng? ???c tr??c nh?ng th?m c?nh ?ang x?y ra. R?i thì h?t phái ?oàn này t?i phái ?oàn khác t? kh?p n?i trên th? gi?i liên t?c ??n vi?ng ?ài Loan, các v? dân c? g?c Vi?t t?i Hoa K? c?ng không b? qua c? h?i ngàn vàng ?? ki?m phi?u nh?y vào khai thác v? này l?n ra, gi?ng nh? là t?t c? các cô dâu Vi?t Nam (c? tr?m ngàn ng??i) ??u chung s? ph?n, b? c? gia ?ình bên ch?ng hãm hi?p r?i bán vào ??ng ?i?m, t?t c? các công nhân lao ??ng xu?t kh?u ??u b? ch? nhân ?ài Loan bóc l?t ??n t?n x??ng t?y, còn kh?n n?n h?n nô d?ch d??i th?i Pháp thu?c. D??ng nh? các c? quan truy?n thông c?a ng??i Vi?t t?i h?i ngo?i ??u ?i chung m?t h??ng, t?c là ch? loan nh?ng b?n tin mang tính cách tiêu c?c, còn nh?ng b?n tin khác hay nh?ng c?nh ??i t?t ??p h?n khi l?y ch?ng ?ài Loan h?u nh? ch?a h? ???c nh?c t?i, ho?c ch? nh?c qua cho có l? r?i t?p trung kh?i d?y lòng b?t nh?n c?a m?i ng??i ?? khai thác tri?t ??, m?c ?ích ?? làm gì, ch? có nh?ng c? quan truy?n thông và nh?ng k? xách ??ng các b?n tin m?i bi?t, ?? cho ??c gi?, khán gi? hay thính gi? chú ý t?i c? quan truy?n thông c?a mình nhi?u h?n, ?? các v? dân c? tranh nhau ki?m thêm vài lá phi?u, ?? cho các t? ch?c chính tr? ??ng phái có thêm c? h?i ch? trích chính quy?n CSVN ?em con b? ch?, ?? cho các t? ch?c thi?n nguy?n, tôn giáo có thêm c? h?i m??n hoa kính ph?t, quyên ti?n c?a ng??i khác r?i ?em t?ng cho nh?ng con ng??i kh?n kh? kia, dành credit cho t? ch?c hay tôn giáo c?a mình, nh?ng v?n ?? này ch? có nh?ng k? tr?c l?i nói trên m?i bi?t rõ m?c ?ích c?a h?.
Qua cu?n DVD Vân S?n, v?n ?? tuy không nói ???c ??y ?? h?t t?t c? nh?ng khía c?nh, nh?ng c?ng cho ng??i xem nh?n th?y rõ s? ?a chi?u c?a s? ki?n trên. Th? nh?t là m?c ?ích mu?n v??t qua c?nh khó nghèo, nh?ng công nhân, osin hay l?y ch?ng ?ài Loan h? ??u t? nguy?n v?i h??ng ?i do mình ch?n, và ph?i ???ng ??u v?i muôn ngàn khó kh?n n?i x? ng??i, t? ngôn ng?, v?n hóa cho ??n tài chánh t?t c? ??u tr? thành nh?ng nguyên do ??a t?i th?m c?nh. Không ph?i ông ch? ?ài Loan nào c?ng bóc l?t nhân công, c?ng không ph?i ng??i ch?ng ?ài Loan nào c?ng ?em v? c?a mình cho anh em trong nhà hay cho b? mình hi?p dâm. ???ng nhiên n?u mu?n qui trách nhi?m, t?t c? nh?ng k? có liên h? ??u ph?i gánh trách nhi?m, t? các ???ng s? trong cu?c, cho ??n chính quy?n ?ài Loan. Tuy có lu?t l? rõ ràng cho lao công n??c ngoài nh?ng ki?m soát l?ng l?o, khi?n cho nhi?u bi k?ch x?y ra. Phía chính quy?n CSVN vì lý do phát tri?n kinh t?, nh?ng l?i ch? t?p trung ? nh?ng khu v?c chính ? thành th?, mà không chú tr?ng ??n các khu v?c nông thôn, khi?n cho h? sâu giàu nghèo quá l?n. ?a ph?n ng??i Vi?t trong n??c ??u có ý ni?m v??t thoát ra kh?i Vi?t Nam v?i hy v?ng tìm ki?m cu?c s?ng khá h?n cho b?n thân cho gia ?ình, ?i?u này ?ã d?n ??n vi?c các công ty m?i gi?i vi?c làm và hôn nhân trong n??c th?a c? phát tri?n, tìm cách nâng cao s? ti?n môi gi?i tr?c l?i, ?ây chính là th? ph?m chính cho nh?ng th?m c?nh ?ã x?y ra t?i ?ài Loan. Theo l?i k? c?a nh?ng lao công t?i ?ài Loan v?i MC Vi?t Th?o, s? ti?n mà ?ám ??u n?u môi gi?i t?i Vi?t Nam giao ??ng t? 6,000 ??n 8,000 M? kim cho 1 ??u ng??i. Nh?ng ng??i nghèo kh? làm gì có s? ti?n to tát t?i nh? v?y, h? ch? ?ành vay m??n v?i phân l?i c?t c? c?a ngân hàng hay b?n cho vay lãi n?ng, ho?c c?m c? nhà ??t hay ru?ng v??n ?? gôm ?? s? ti?n ?i xu?t kh?u lao ??ng. Khi sang ??n ?ài Loan, s? ti?n l??ng mà h? nh?n ???c ph?i chi phí cho ch? ?n ch? ?, qu?n áo, thu?c men, r?t cu?c không còn bao nhiêu ?? g?i v? cho gia ?ình và tr? n?, trong khi h?p ??ng ch? có 2 n?m. Cho nên, nhi?u ng??i ?ã không ng?i s? ràng bu?c h?p ??ng l?n pháp lý, ?ã tr?n ?i làm thêm ? nh?ng n?i khác, v?i hy v?ng trong th?i gian ng?n có th? ki?m ?? s? ti?n tr? n? hay ??i ??i, k?t qu? b? các ông ch? ?ài Loan b?t g?p t?ng xu?t v? Vi?t Nam. Th? là, ti?n ch?a ki?m ???c, n? n?n ch?ng ch?t h?n, không thoát kh?i c?nh nghèo. Phía các cô dâu Vi?t Nam tình hình c?ng t??ng t?, ý ni?m mu?n thoát ly c?nh nghèo ? quê nhà ?ành ch?p nh?n l?y nh?ng ng??i ch?ng không cùng ngôn ng?, l?n h?n c? ch?c tu?i, s? khác bi?t v? v?n hóa khi?n cho các cô c?m th?y không thích h?p v?i ng??i ch?ng sau vài n?m chung s?ng, h?u nh? các cô ??u ch? ??i có ???c qu?c t?ch ?ài Loan là l?p t?c ly d? , vì n?u ly d? mà ch?a có qu?c t?ch ?ài Loan các cô dâu có th? b? tr? v? Vi?t Nam m?t c? chì l?n chài. ???ng nhiên ngoài y?u t? này ra c?ng có vài gia ?ình bi?n thái, làm ngh? môi gi?i hôn nhân r?i th?a d?p hãm hi?p các cô sau ?ó l?i bán qua cho các môi gi?i khác r?i t?o nên th?m k?ch cho nh?ng cô gái Vi?t thi?u may m?n g?p ph?i nh?ng k? b?t l??ng này. Hi?n nay, chính ph? ?ài Loan c?ng ?ã ??a ra nhi?u bi?n pháp tích c?c ?? gi?i quy?t v?n ??, còn phía chính quy?n Vi?t Nam tuy ???c báo ??ng trong m?y n?m qua d??ng nh? h? v?n ch?a ??a ra bi?n pháp nào, ng??c l?i, n?n buôn ng??i ?ã phát tri?n h?n, không nh?ng t?i ?ài Loan mà ngay c? các qu?c gia khác c?ng tr? thành m?nh ??t tr?c l?i c?a nh?ng k? b?t l??ng s?ng b?ng ngh? môi gi?i hôn nhân. Cao trào l?y ch?ng ?ài Loan ?ã x?p xu?ng, nh?ng cao trào l?y ch?ng Hàn qu?c l?i bùng lên m?nh m?, ch?ng t? chính quy?n Vi?t Nam ?ã b?t l?c tr??c trò ch?i buôn ng??i tàn nh?n này ???c nhân danh b?ng gi?i thi?u hôn nhân hay môi gi?i xu?t c?ng lao ??ng. Trong cu?n DVD Vân S?n, qua ph?n phóng s? ?ã nhìn th?y ngo?i tr? Vi?t Nam, ??o qu?c ?ài Loan v?n thu d?ng nhân công t? các qu?c gia láng gi?ng khác nh? Malaysia, Indonesia hay Thái Lan Phi Lu?t Tân, li?u nh?ng công nhân c?a các qu?c gia này có g?p các tr??ng h?p t??ng t? nh? lao công Vi?c Nam hay không, ?i?u này ch?c ch?n c?ng có, nh?ng m?c ?? có th? không b?ng các lao công Vi?c Nam, vì k? làm ti?n trên x??ng máu c?a h?, l?i chính là ??ng bào c?a h? ngay trong n??c Vi?t Nam. ?i?u ?áng lên án không ph?i là chính ph? ?ài Loan hay các ông ch? ?ài Loan mà chính là nh?ng k? tr?c l?i trên x??ng máu c?a ng??i nghèo t?i Vi?t Nam và s? b?t l?c c?a chính ph? ???ng tr?. Mu?n tr? t? g?c r? ph?i có lu?t l? rõ ràng, mu?n có lu?t l? rõ ràng ph?i có m?t chính ph? minh b?ch, mu?n có 1 chính ph? minh b?ch ph?i có 2 ho?c nhi?u ??ng ki?m soát l?n nhau. Các ??ng mu?n ki?m soát l?n nhau ph?i thông qua truy?n thông báo chí ?? dân chúng ???c rõ. T?t c? nh?ng y?u t? trên, Vi?t Nam ??u không có, do ?ó khi s? ki?n x?y ra, chính quy?n Vi?t Nam ?ã b?t l?ckhông th? gi?i quy?t. Phía c?ng ??ng ng??i Vi?t H?i Ngo?i ch? có kh? n?ng gi?i quy?t ph?n ng?n c?a v?n ??, t?c là ch? giúp ?? v? v?t ch?t và tinh th?n cho nh?ng n?n nhân c?a xã h?i mà không còn cách khác h?u hi?u h?n.
Riêng v? cu?n DVD Vân S?n l?n này, theo nh?n ??nh c?a cá nhân tôi, r?t thành công. Th? nh?t, các ti?t m?c không quá nhàm chán hay mang n?ng mùi chính tr?. Th? hai, MC Vi?t Th?o càng lúc càng già d?n h?n, ?ã khai thác t?i ?a c?m xúc c?a nh?ng khán gi? có m?t t?i hi?n tr??ng. Cách d?n d?t ch??ng trình c?a anh ?ã t?o ???c xúc ??ng cho ngh? s?, khán gi? t?i hi?n tr??ng và ng??i mua DVD v? xem. Th? ba, x?a nay t? quay phim c?a trung tâm Vân S?n h?u h?t ??u s? d?ng các chuyên viên ng??i g?c Vi?t mà ph?m ch?t v?n không thua kém b?t c? 1 video live show nào, h?n h?n nh?ng trung tâm khác m??n ??i vài tên M? th? t? v? r?i tri hô lên là chuyên viên t? Hollywood. S? d?ng t?i ?a chuyên viên ng??i Vi?t th?c hi?n s?n ph?m, r?i bán cho c?ng ??ng Vi?t ?i?u này có v? h?p lý h?n là s? d?ng chuyên viên ng??i M?, r?i bu?c c?ng ??ng ph?i mua s?n ph?m c?a mình v?i s? nhân danh là b?o v? n?n v?n hóa dân t?c. ?ây có l? là m?t trong nh?ng y?u t? d?n ??n s? thành công c?a trung tâm Vân S?n. Các ngh? s? nh? Di?m Liên, Ng?c H?, Tu?n Ng?c, Ch? Linh Thanh Tuy?n, Tr??ng V? ??u r?t xu?t s?c trong ti?t m?c c?a mình.
Riêng ph?n phóng s? c?a trung tâm này tôi ?ánh giá là r?t t?t và có giá tr? cao. M?i khi h? quay ? 1 qu?c gia nào, h? ??u c? g?ng gi?i thi?u n?n v?n hóa b?n x? c?a n?i ?ó, t?o cho ng??i xem ngoài ph?n gi?i trí có có thêm ki?n th?c t?ng quát, bi?t thêm v? n?n v?n hóa c?a x? khác, giúp ng??i Vi?t có thêm thi?n c?m v?i nh?ng qu?c gia mà trung tâm này gi?i thi?u t?i.
Tuy nhiên, m?i m?t s?n ph?m ??u có m?t t?t và x?u, có ?u ?i?m c?ng có khuy?t ?i?m. Bài vi?t này ch? mong xây d?ng v?i Vân S?n, th? nh?t là s? xu?t hi?n nhi?u quá c?a m?t ngh? s? s? khi?n khán gi? mau nhàm chán, thí d? nh? Phi Nhung xu?t hi?n t?i 3 ti?t m?c, quá nhi?u không t?t. Th? hai là ph?n trình di?n c?a H? Vy, cô ca s? này t?ng n?i danh v?i nh?c ph?m “Con Gái” c?a nh?c s? Ng?c L? cách ?ây h?n 10 n?m. L?n này s? trình di?n c?a H? Vy ?ã th?t b?i, làn h?i quá y?u hát không rõ ch? không bi?t là do thi?u t?p d?t hay vì y?u t? nào khác, ho?c lúc thu âm có v?n ??. Th? ba, v?n ?? nâng ?? các ca s? m?i, Andy Quách t??ng ??i trên trung bình, Linda Chu ch?t gi?ng r?t t?t hát chu?n và có ti?m n?ng, nh?ng Nhã Thanh khá t?. Tôi không bi?t ca s? m?i này gia nh?p trung tâm Vân S?n nh? th? nào, ch?t gi?ng r?t t?m th??ng n?u không nói là còn t? h?n các ca s? hát Karaoke mà l?i ch?n hát bài nói lên v? ??p c?a ng??i con gái Vi?t Nam nh? l?i gi?i thi?u c?a Vi?t Th?o. Ti?t m?c này có l? s? b? khán gi? fastfoward nhi?u nh?t. Th? t?, ti?t m?c hài c?a Quang Minh H?ng ?ào, có ph? di?n c?a nh?c s? Hoàng Ngh?a, tôi không bi?t ?ây có ph?i là ý c?a Hoàng Ngh?a hay không nh?ng khi anh xu?t hi?n, h?u tr??ng phát ra khúc nh?c m? màn c?a ngành H? Qu?ng thì tr?t l?t. Câu chuy?n l?y ch?ng ?ài Loan nên ch?n b?n nh?c bi?u t??ng c?a ?ài Loan thay vì dùng khúc nh?c ??u c?a H? Qu?ng t?i Qu?ng ?ông Trung Qu?c. Th? n?m, ph?n phóng s? c?a Vi?t Th?o, tuy công vi?c này ?ã ???c research tr??c nh?ng nói sai d? b? b?t b?. Trong l?i gi?i thi?u v? ?ài t??ng ni?m T??ng Gi?i Th?ch, và v? cha già dân t?c c?a ng??i ?ài Loan là Trung S?n Tôn D?t Tiên, nói v? cu?c cách m?ng 1911 v?n không ph?i là “Ph?n Thanh Ph?c Minh”, vì th?i ?i?m này nhà Thanh ?ã tr?i qua 13 tri?u ??i, ý ni?m phân ch?ng t?c Mãn, Hán ?ã không còn m?nh nh? th?i k? c?a các tri?u ??i ??u tiên c?a nhà Thanh. ??c bi?t, ng??i ta ?ã không còn nh? ??n tri?u ??i nhà Minh, do ?ó, “Ph?n Thanh Ph?c Minh” không còn n?a, mà ch? là l?t ?? tri?u ??i nhà Thanh ?ang h? b?i d??i s? th?ng tr? c?a Tây Thái H?u (hay còn g?i là T? Hy Thái H?u) khi?n cho xã h?i Trung Qu?c v?a ???ng ??u v?i cu?c chi?n thu?c phi?n, v?a ch?u nh?c tr??c s? l?n áp c?a c?a Bát ??i Liên Quân (8 c??ng qu?c Tây ph??ng). Cu?c cách m?ng n?m 1911 là cu?c cách m?ng n?m Tân H?i. Thành Võ X??ng là n?i 72 li?t s? ??u tiên ?ã n?m xu?ng, nh?ng ng??i này hi?n ?ang ???c th? cúng t?i Hoàng Hoa C??ng ? Qu?ng Châu. Ng??i Vi?t Nam bi?t ???c ch? này vì ?ó c?ng là n?i chôn c?t Chí S? Ph?m H?ng Thái m?t anh hùng dân t?c c?a Vi?t Nam trong v? trái bom Sa ?i?n t?i Qu?ng Châu. Sau cu?c cách m?ng này th?i ??i Mãn Thanh ch?m d?t d?n ??n s? ra ??i c?a n?n Trung Hoa Dân Qu?c. S? sai l?c nh? nhoi này tuy không ?áng trách nh?ng s? gây khó ch?u cho các v? th?c gi? Vi?t Nam. Nh? cu?c cách m?ng Tân H?i mà c? Phan B?i Châu ?ã phát ??ng nhi?u chi?n d?ch yêu n??c cho thanh niên Vi?t Nam ch?ng l?i th?c dân Pháp, trong ?ó n?i ti?ng là phong trào ?ông Kinh Ngh?a Th?c, hy v?ng l?n sau anh Th?o s? làm home work k? h?n.
Nói chung, l?n này Trung Tâm Vân S?n ?ã r?t thành công v?i ch? ?? thu hình t?i ?ài Loan, v?a mang ý ngh?a th?i s?, v?a t?o s? gi?i trí, v?a giúp cho khán gi? hi?u rõ thêm nh?ng gì ?ang x?y ra cho ng??i Vi?t t?i ?ài Loan. Mong r?ng cu?n DVD s? ???c tiêu th? m?nh, c?ng mong là các “??i gia” in l?u c?ng ngh? tình l?n này Vân S?n chi phí r?t nhi?u cho cu?n DVD không thu m?t ??ng b?c ti?n vé nào, n? m?t b?t giùm các v? “in l?u” ?? h? có thêm kh? n?ng tài chánh th?c hi?n nh?ng cu?n DVD giá tr? h?n. ??ng th?i c?ng hy v?ng ??c gi? c?a Vi?t Weekly và khán gi? c?a Vân S?n ?ng h? b?ng th?t, vì ngh? ??n x??ng máu c?a nh?ng ??ng bào ?ang c?c kh? ? ?ài Loan, c?ng nên ngh? cho x??ng máu c?a nh?ng ngh? s? ?ã ?? m? hôi trên sân kh?u ??i l?y n? c??i c?a quí v?.
09/19/2006     Rating: 3 of 5 Stars! [3 of 5 Stars!]     posted by viet thi from IP 65.10.61.197
hey weclome i miss u guess didn have time to go on myspace my hosband minn tri ohhhhh he didn want to spent time in van son he want to make a movie did u sale it i got mad at him vietthi@vietthi.com
09/19/2006     Rating: 3 of 5 Stars! [3 of 5 Stars!]     posted by VAN SON from IP 65.10.61.197
VAN SON 34 ANN YEU EM YEU CHI
1 YEU EM CAT TIEN FEATURING VPOP
2 MODELWELLY VY
3 TIET YEU FAN DIEM LIEN NGUYEN THANG
4 WHY U THINK mc VIET THAO
5 CHET EM CHOP LE CHI
6 SAN FRANTICO mc VIET THAO
7 DOI CON GAI PHI NHUNG
8 LET GO SHOPING CHO LAOS mc viet thao
9 EM GAI SAO LAM (cop nhac)le huyen
10 se mai mai tuyet thang
11 hai kith EM YEU CHI VIET THI mv viet thao MOI NY TALL VAN THAO VANSON
12 I AM FROM PRODOCTHER HONG DAO
13 I JUST WANNA GARB U V POP
14 ANN YEU EM CHI VIET THI MINN TRI
15 I L LTRY MY BEST BAO LEM funny ha ha!!!
16 SAY CHI LIEM
17 CHI TAI EM YEU ANDY QUACH
18 FINE PISS VY NGUYEN CAT TIEN
19 I WANT A CHI CHIVPOP VY NGUYEN
21 LK SAO KNONG YEU EM VAN SON
22 CAN I DOIT IT VIET THAO
23 HOP CA
FINALE
SAP PHAT HANN MOI HAI SEP/29/06
29/SEP/2006
09/19/2006     Rating: 3 of 5 Stars! [3 of 5 Stars!]     posted by VAN SON from IP 65.10.61.197
VAN SON 34 IN EM LAM YEU CHI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
09/08/2006     Rating: 5 of 5 Stars! [5 of 5 Stars!]     posted by phanthang from IP 69.226.34.194
ilove nguyen thang het sang a good song i love it`s
09/02/2006     Rating: 3 of 5 Stars! [3 of 5 Stars!]     posted by trung trinh from IP 63.255.9.210
Tru+o+`ng Vu~ ca nghe cha'n de^~ so+.


Displaying 1 to 10 (of 143 reviews) Pages: 12345...>